تبلیغات
تجلی غدیر - امیرالمومنین اسوه وحدت
امروز :
 

امیر المؤمنین اسوه وحدت

سخنى راجع به كتاب امیر المؤمنین و ترجمه آن
ترجمه كتاب

مقدمه مترجم

هیچ فصلى را پیش از فصل ما قبل آن نخوانید

شمه‏اى از زندگى مؤلف كتاب امیر المؤمنین (ع)

پیشگفتار

نبوت بخش اول: امام (ع) در دوران

فصل اول
جایگاه خاندان پیامبر (ص) در پیوند با پیامبر (ص)

آیا این بزرگداشت‏به خاطر خویشاوندى بود؟

تمام بنى هاشم از خاندان پیامبر (ص) نیستند

تاریخ زندگى آنان گواه بر بلندى مقام آنهاست

شهادت پیامبر (ص) بر فضیلت آنان

چرا كسى همانند آنان در سایر خاندانها نبود؟

فصل دوم

چه كسانى اهل بیت پیامبرند؟

احادیث‏بیانگر اوصاف[اهل البیت]

چگونه همه دانستنیهاى آنان یقینى است؟

چگونه گروهى را مشخص كنیم؟

احادیث تسمیه

فصل سوم

دارندگان نقش اساسى

نقش خاندان هاشم

نقش قبایل اوس و خزرج

ابو طالب

اسلام ابو طالب

احادیث‏با تاریخ نزول آیه هماهنگ نیست

تمام مسلمانان مدیون ابو طالبند

آیا پاداش نیكى جز نیكى است؟

على صاحب نقش اصلى

دو افتخار ویژه

شجاعتى فوق العاده،كه بر پایه اخلاصى بى‏نظیر استوار بود

از آغاز كودكى براى هر كار طاقت فرسا آماده بود

زادگاه و تربیت على (ع)

در على گنج پر بهایش را یافت

فصل چهارم

نخستین مسلمان

شهرت (مستفیض بودن) حدیثى كه گذشت

كودكى كه برتر از مردان بود

فصل پنجم

برادر و وزیر

اصول تازه احتیاج به نیروى پشتیبان دارد

برخى خویشاوندان بر برخى دیگر مقدمند

باید آخرین رسالت پیروز گردد

نخستین انجمن اسلامى

احادیثى كه رویدادهاى دیگرى را با آیه مربوط مى‏كند

تناقضى روشن

هدف پیامبر چه بود؟

چگونه پیامبر این پیمان را با خود بست؟

پیامبر از روش موسى پیروى مى‏كند

وزارت،فداكارى و سازندگى

نتیجه مشورت در خانه پیامبر (ص)

فصل ششم

جان نثار و مورد اعتماد پیامبر (ص)

سومین مساله مهم

چرا پیامبر على را براى فدا شدن انتخاب كرد؟

هدف از تكلیف اداى امانتها

خبرى كه خود یك معجزه بود

على (ع) به شهادت علاقه‏مندتر بود تا زندگى

تاریخ زندگى على سرشار از فداكارى است

فصل هفتم

نقش على (ع) در ایجاد دولت اسلامى

رسالت و نیروى مخالف آن

كمیت و كیفیت مسلمانان

فصل هشتم

در جنگ بدر

فصل نهم

در احد

عناصر دفاع در این كارزار

على و پرچمداران

شكست پس از پیروزى

چه كسى با پیامبر پایدار ماند؟

پایدارى على با پیامبر (ص)

نتیجه جنگ

فصل دهم

در جنگ احزاب

بنى قریظه پیمان شكنى مى‏كنند

بت‏پرستان از حالت محاصره به تهاجم تغییر جهت مى‏دهند

از جمله مؤمنان كسانى بودنداراده آنان را قویتر كرد كه توكل به خدا

عمرو بن عبدود

على خطر جدید را تحمل مى‏كند و بعد آن را از بین مى‏برد

عناصر دفاعى اسلام

نعره كشیدن و سپس فرود آمدن از مركب

جنگ خندق و جنگ اخیر[كانال سوئز]

فصل یازدهم

در خیبر

جنگ خیبر جنگ مذهبى نبود

عناصر دفاع اسلامى

صاحب نقش اصلى

شهادت پیامبر (ص) درباره على (ع)

تنها راه حل قطعى

دو معجزه‏اى كه بروز كرد

خدا و پیامبرش على را دوست مى‏دارند

حدیث مرغ بریان

فصل دوازدهم

پیامبر، برادریش را با على به مسلمانان اعلان مى‏فرماید

مقصود از برادرى میان پیامبر و على چیست؟

همسر بانوى زنان

خانواده‏اى كه خداوند فضیلتش را ستوده است

فصل سیزدهم

جایگاه على در قرآن در رابطه با پیامبر (ص)

بحث و گفتگوى میان امام رضا (ع) و مامون

فصل چهاردهم

زمامدار مسلمانان پس از پیامبر (ص)

ایمنى از گمراهى براى امت و حدیث ثقلین

روایتى را كه ابن هشام نقل كرده است

فرد شایسته رهبرى در خاندان پیامبر (ص)

چرا پیامبر (ص) با(خلافت على) را مسجل نكرد نوشته،به همان صراحت گفتار،

فصل پانزدهم

تصمیم پیامبر (ص) اجرا نشد

وصیتنامه مكتوب در مورد كارهاى مهم ضرورى است

آگاهى پیامبر (ص) نسبت‏بهكتبى را ضرورت مى‏بخشدخطرهاى آینده،وصیتنامه

ابو بكر وصیتنامه كتبى از خود به جا مى‏گذارد

گفتگوى عبد الله بن عمر با پدرش

پیامبر (ص) هر وقت مدینه را ترك مى‏كرد،جانشین مى‏گذاشت

پیامبر خواست وصیتى بنویسد ولى مانع شدند

این حادثه عجیب پرسشهایى را برمى‏انگیزد:

این مخالفت‏به دلیل كم كردن زحمت پیامبر نبود

پیامبر مى‏خواست درباره چه چیز وصیت كند؟

پیامبر قصد داشت كه براى امت امامى تعیین كند

آن رهبر مورد نظر كیست؟

آیا مقصود على بود؟

عمر خود علت مخالفتش را توضیح مى‏دهد

این عوامل باعث جواز مخالفت‏با پیامبر نمى‏شود

چه عاملى این صحابى بزرگ را به مخالفت‏با پیامبر (ص) كشاند؟

چرا پیامبر (ص) با وجود مخالفت وصیت‏خود را ننوشت؟

چگونه وصیت پیامبر (ص) باعث ایمنى از گمراهى است؟

پشتوانه‏اى در مقابل اختلافهاى سیاسى و قبیله‏اى

پشتوانه‏اى بر ضد گرایشهاى مختلف

دوران خلفاى سه گانه بخش دوم: امام (على ع) در

فصل شانزدهم
خلافت ابى بكر

احادیثى كه با این حدیث هماهنگ نیستند

آیا پیامبر مایل بود كه ابو بكر را جانشین خود قرار دهد؟

آیا آن بیعت،قانونى و مشروع بوده است؟

قریش و امامت

فصل هفدهم

موضع على (ع) نسبت‏به بیعت

فصل هجدهم

ابو بكر،عمر را جانشین خود قرار مى‏دهد

فصل نوزدهم

در عهد عمر

سیاست‏خارجى

سیاست داخلى

سیاست عمر در مورد خانواده خود

سیاست عمر در مورد توده مسلمانان

سیاست عمر در مورد اصحاب

سیاست عمر نسبت‏به خاندان پیامبر (ص)

اعجاب عمر نسبت‏به دانش على (ع)

مشاجره عمر با ابن عباس

ابعاد مختلف سیاست عمر

نفوذ عمر در زمان ابو بكر

در دوران پیامبر (ص)

تاثیر سیاست عمر در آینده سیاسى اسلام

برترى دادن در پرداخت مقررى

طبقه ممتاز

عمر كانونهاى قدرت را به دست آزمندان مى‏سپارد

گماردن بنى امیه

ظهور معاویه در روزگار عمر

حكومت‏بنى امیه،سرنوشت محتوم نبود

معنى سخنان پیامبر (ص) درباره بنى امیه

فصل بیستم

شورا

ابو عبیده و سالم نسبت‏به على (ع) چه موضعى داشتند؟

آیا خلافت‏براى غیر قرشى است؟

او انصار را از حق انتخاب محروم داشت

تمایلات اعضاى شورا

چرا خلیفه به اعضاى شوراپیامبر (ص) همراه باشنددستور نداد تا با گروه برادر

عبد الله بن عمر

تهدید مخالف،به قتل

رؤیاهاى خلیفه و عبد الرحمان

شرط عبد الرحمان

آن شرط ابزارى بود براى رهایى از على (ع)

چیزى كه به سود عبد الرحمان بدان استدلال مى‏شود كرد

نمونه بودن على (ع) در مساله شورا

طبقه جدید

از دست رفتن آخرین فرصت

خلافت‏خویشبخش سوم: امام در دوران

فصل بیست و دوم
1- بیعت‏با امام(ع)

2- مخالفت‏سریع

3- آیا طلحه و زبیر مجبور شدند؟

فصل بیست و چهارم

افسانه توطئه

آیا عبد الله بن سبایى وجود داشته است؟

چه كسى قائل به رجعت است؟

منشا افسانه سبایى

عایشه نامى از ابن سبا به میان نیاورده است

معاویه از ابن سبا نامى نبرده است

فصل بیست و پنجم

جنگ صفین

1 امام (ع) در مقابل معاویه برهان اقامه مى‏كند

عمرو بن عاص به معاویه مى‏پیوندد

2 ایده آلیسم و ماكیاولیسم

3 كوششهاى صلح به شكست مى‏انجامد

4 به زمین افتادن عمار یاسر

5 توطئه‏اى بزرگ

6 داوران

فصل بیست و ششم

خوارج

فصل بیست و هفتم

شهادت 1

چرا پیامبر (ص) مبارزه باخوارج را به امام(ع) توصیه كرد؟

نتایج این جنگ چه بود؟

امام (ع) پیروان خود را در برابر مسؤولیتشان قرار مى‏دهد

فصل بیست و هشتم

پیرامون سیاست مالى امام(ع)

رهبران سه گانه

سران قبایل مسلمان

چرا امام (ع) اهم را بر مهم مقدم نداشت؟

فصل بیست و نهم

آیا نبرد صفین غیر قابل اجتناب بود؟

مغیره و ابن عباس به امام (ع) پیشنهاد مى‏كنند

هشدارهاى پیامبر (ص) خود دلیل بر آن است

3 آیا حكومت‏بنى امیه امرى اجتناب ناپذیر بوده است؟

فصل سى‏ام

آیا برخورد امام (ع) با حكومت همانند یك حاكم بود؟

چرا امام (ع) اصحاب را وادار به بیعت نكرد؟

چرا امام (ع) مانع رفتن طلحه و زبیر به مكه نشد؟

چرا امام (ع) نبرد صفین را دنبال نكرد؟

براى چه اشعث را مجازات نكرد؟

چرا امام (ع) پایبند قراردادى شد كه از روى جبر پذیرفته بود؟

چرا امام (ع) مدت حكمیت را طولانى تعیین كرد؟

فصل سى و یكم

چرا حكومت امام (ع) ادامه نیافت؟

حسادت قریش

قریش نفوذ و كینه خود را حفظ مى‏كند

سپاه اسامه

وصیتى كه نوشته نشد

دست‏به دست‏شدن خلافت

موضع دو خلیفه نسبت‏به على (ع)

نفوذ روزافزون قریش و افول ستاره امام (ع)

نام امام (ع) از زبانها مى‏افتد

امویها در دستگاه دولت

بقاى معاویه در پست استاندارى

شورا خلافت را در اختیار بنى امیه قرار مى‏دهد

اما نتیجه اول عبارت است از بالا رفتن ناگهانى نیروى بنى امیه

پرده آهنین

قبیله‏اى بودن بافت جامعه

مزاحمانى تازه

آخرین فرصت

امام ناچار به قبول خلافت‏شد

كینه‏ها به جوش مى‏آید

پرهیزكارانى كه امام (ع) را خوار و تنها گذاشتند

سركشان قریش

پرهیزكاران تشنه خلافت

امام (ع) جاى سرزنش ندارد بلكه سزاوار تحسین است

بخش چهارم

فصل سى و دوم

خلافت در قانون اسلامى

1 در اسلام جایى براى حكومت موروثى نیست

قانونى بودن حكومت انتخابى

حكومت‏با تعیین شخص پیامبر (ص)

طبیعت اصول اسلامى با انتخاب سازگار نیست

قوانین اسلامى قوانینى اصلاحى است

خطرهایى كه در انتظار امت است

تاویل قرآن و تبلیغ سنتها به مرجعى نیاز دارد

فصل سى و سوم

آیا آنچه باید بشود،شد؟...

على (ع) دروازه شهر علم پیامبر (ص) است

فصل سى و چهارم

حدیث مشورتى یوم الدار

فصل سى و پنجم

حدیث منزلت

فصل سى و ششم

حدیث ادا و تبلیغ رسالت

جز مردى از خاندانم،كسى حق ندارد از طرف من كارى بكند

فصل سى و هفتم

حدیث ثقلین

شیعه در مورد امامت،اعتقاد به وراثت ندارد

اهل سنت از شیعه در اعتقاد بر موروثى بودن امامت جلوتر است

رهبرى در فقه بتنهایى،نمى‏تواند تضمینى در مقابل گمراهى باشد

فصل سى و هشتم

حدیث ولایت

معناى حدیث غدیر

ولى و مولا

اولى

آیه تبلیغ

مضمون پیام

این پیام هیچ ارتباطى به اهل كتاب نداشت

چرا پیامبر (ص) من و یا پیشواى شماستنفرمود،على (ع) فرمانروا،یا خلیفه

خاتمه

باید مسلمانان بپذیرند كه اینداشته باشندحق را دارند با هم اختلاف نظر

در مورد این اختلاف،باید بهمراجعه كنیمكتاب خدا و سنت پیامبر (ص)

اصول تفاهم

اعتقاد به گزینش جانشین بدعت نیست

بعضى از اصحاب شیعه (پیرو)دوست مى‏داشتعلى بودند،و پیامبر آنان را

قانونى بودن خلافت انتخابى و پیآمد ناپسند آن

لزوم پیروى از مكتب اهل بیت (ع)

چرا دانشمندان مطابق روایات اهل البیت عمل نمى‏كنند؟

فتواى شیخ الازهر

پیروى از مذهبى خاص ضرورت ندارد

تقدیم به پیشگاه امام خمینى

فصل بیست و یكم

در عهد عثمان

پیشدستى در مخالفت

اجراى طرح و نقشه اموى

معاویه در شام

عبد الله بن ابى سرح در مصر

ولید بن عقبه در كوفه

عبد الله بن عامر در بصره

عثمان و روش شیخین

از نتایج‏سیاست مالى خلیفه:

اوجگیرى مخالفت‏با خلیفه

دو عضو دیگر شورا

ام المؤمنین

عمرو بن عاص

اصحابى كه چشمداشتى نداشتند

ابوذر

عبد الله بن مسعود

عمار بن یاسر

خارج شهر مدینه

شروع مخالفت در كوفه

مخالفان تبعید مى‏شوند

منطق معاویه

مردم نام على را به زبانها آوردند

مشكلى كه على (ع) با آن مواجه است

على (ع) تصمیم مى‏گیرد تا مشكل را حل كند

على (ع) بین نهضت كنندگان و خلیفه وساطت مى‏كند و موفق مى‏شود

مروان خلیفه را از تصمیم خود منصرف مى‏كند

طلحه،علیه عثمان توطئه مى‏كند و على (ع) توطئه را مى‏خواباند

على بر خلیفه در محاصره،آب مى‏رساند

امویان خویشاوند خود را تنها مى‏گذارند

مردم مدینه از خلیفه دفاع نكردند

دفاع على (ع) و فرزندانش از عثمان

این پایان غم انگیز چه چیز را روشن كرد؟

جنگ بصره

محتواى توافق

مسیر حركت امام (ع)

آزمایشى كه در گذشته نظیر نداشت

ابو موسى اشعرى

ابو موسى میان قرآن و حدیث فرق نمى‏گذاشت

كلید حل مشكل

تلاشهاى صلح

جنگ

تحت رهبرى ام المؤمنین

مسؤولیت رهبران سه گانه

نتیجه‏گیرى


 
   
ولایت حضرت علی(ع) را یكصدوبیست هزار نفر در غدیر مشاهده كردند و همه آن را پذیرفتند، اما در اولین فرصت، به دلیل بی ایمانی، تمرد كردند و حق را زیر پا گذاشتند. أین مثل مالك؟ ‌أین عمار؟ أین ذوالشهادتین؟ كجاست مثل مالك؟ كجاست عمار؟ كجاست ذوالشهادتین؟ دیرگاهی پیش بود كه صدای گلایه علی (ع) در حد فاصل كوفه و شام برخاست.آن هنگام كه مالك اشتر و عمار و ذوالشهادتین، یعنی یاران صدیق علی (ع) به شهادت رسیده بودند و علی تنها مانده بود. سئوالی كه جوابی در پی نداشت. روزها برآمدند و شبها فرو رفتند. روزگار دیگری آمد. روزی به بلندای روزگار،‌عاشورا!