تبلیغات
تجلی غدیر - آموزش دفاع از امام زمان توسط حضرت زهرا علیها السلام
امروز :
 
نوشته شده توسط : فدایی گل زهرا                                    اللهم عجل لولیک الفرج
دفاع از امام زماناعـتـراض و دفاع حضرت زهرا(سلام الله علیها)  پیوسته و در هر فرصتى ادامه داشت . تا آنکه جریان بیعت اجـبارى از امیر مؤمنان على (علیه السلام) براى اولی لعنت الله علیه پیش آمد. امام (علیه السلام) در خانه را به روى خود بست و بـا خـود عـهـد کـرد تـا قـرآن را جمع آورى نکند، از خانه بیرون نرود. اولی لعنت الله علیه نیز گرچه به کـرسـى خـلافـت دسـت یـافـتـه بود، امّا گروه عظیمى از بنى هاشم و مهاجر و انصار، بیعتش را نـپـذیـرفـته بودند. به ویژه آنکه امام على (علیه السلام) و جمعى از اصحاب خاص پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز با او بـیـعـت نـکـرده بـودنـد. این موضوع آنچنان بر اولی لعنت الله علیه و دوستانش سنگین بود که آنان را سخت پریشان ساخته بود....

اعـتـراض و دفاع حضرت زهرا(سلام الله علیها)  پیوسته و در هر فرصتى ادامه داشت . تا آنکه جریان بیعت اجـبارى از امیر مؤمنان على (علیه السلام) براى اولی لعنت الله علیه پیش آمد. امام (علیه السلام) در خانه را به روى خود بست و بـا خـود عـهـد کـرد تـا قـرآن را جمع آورى نکند، از خانه بیرون نرود. اولی لعنت الله علیه نیز گرچه به کـرسـى خـلافـت دسـت یـافـتـه بود، امّا گروه عظیمى از بنى هاشم و مهاجر و انصار، بیعتش را نـپـذیـرفـته بودند. به ویژه آنکه امام على (علیه السلام) و جمعى از اصحاب خاص پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز با او بـیـعـت نـکـرده بـودنـد. این موضوع آنچنان بر اولی لعنت الله علیه و دوستانش سنگین بود که آنان را سخت پریشان ساخته بود.

 آنان بطور مکرر، امام (علیه السلام) را آزموده بودند که او براى حفظ اسلام ، هرگز به جنگ داخـلى اقـدام نـخـواهد کرد. با این اطمینان خاطر، نقشه کشیدند تا به اجبار امام (علیه السلام) را به مسجد آورند. ابتدا قنفذ را براى آوردن على (علیه السلام) فرستادند اما نتیجه اى نبخشید. دومی لعنت الله علیه با عده اى رجاله ملعونه به خانه على (علیه السلام) حمله کردند ولى با مقاومت زهرا(سلام الله علیها)  مواجه شدند، درب خانه را آتش زدند و نـاگـهـان دود سـیـاه و شـعـله سرخ از در خانه رسالت بلند شد و فریاد زهرا(سلام الله علیها)  به گوش رسید که مى فرمود: یا اَبتاه ! یا رَسُولَ اللّه !

 ولى نـه تـنـهـا فـریـادرسـى نـبـود کـه بـه کـمـک پـاره تـن رسـول خـدا(صلی الله علیه و آله) بـشـتابد، بلکه در میان آن آتش و دود، غلاف شمشیر بود که بر پهلوى زهرا نـواخته مى شد. تازیانه بود که بر بازوى آن حضرت نشانه مى رفت و فاطمه (سلام الله علیها)  همچنان پدر را صدا مى زد.

 آنـگاه تعدادى از افراد طمّاع و قدرت طلب به خانه زهرا(سلام الله علیها)  حـمـله کـردنـد تـا عـلى (علیه السلام) را بـه مـسـجـد بـبـرنـد ولى حـضـرت زهـرا(سلام الله علیها)  بـا هـمـان حال رنجور و ضربت دیده مانع از بردن امام (علیه السلام) شد.

 قـنـفـذ بـه دسـتـور دومی لعنت الله علیه، مامور کوتاه کردن دست فاطمه (سلام الله علیها)  از دامن على (علیه السلام) شد. او با غلاف شمشیر ضربتى به آن حضرت زد که بازوى حضرت ورم کرد.

 امـام عـلى (علیه السلام) بـه هـنـگـام خـاک سـپـارى پـیـکـر مـقـدس حـضـرت زهـرا(سلام الله علیها) ، پـس از سـلام بـه رسول الله عرض کرد: اى رسـول خـدا! بـه زودى دخـترت تو را آگاه خواهد ساخت که امّتت در ستم کردن به وى اجتماع کـرده بـودنـد. پـس هـمـه چـیـز را از او سـؤ ال کـن و از حال او جویا شو!…

 این جنایت باعث بیمارى منجر به شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها)  گردید.

 هرچند تاریخ ‌نگاران درباره مدت عمر حضرت زهرا(سلام الله علیها) اختلاف دارند، ولى هیچکس از بیمارى آن حـضـرت در زمـان رسـول خـدا(صلی الله علیه و آله) سـخـنـى نگفته است و سلامت و تندرستى دخت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را پذیرفته اند. بنابراین، ناراحتى و بیمارى آن حضرت مربوط به پس از شهادت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است.

 امام باقر(علیه السلام) فرمود: ما رُؤیَت فاطِمَةُ(سلام الله علیها)  ضاحِکَةً قَطُّ منذ قُبِضَ رَسُول اللّهِ(صلی الله علیه و آله) حَتى قُبِضَتْ.

  فـاطـمـه(سلام الله علیها)  پـس از وفـات رسـول الله (صلی الله علیه و آله) هـرگـز خـنـدان دیـده نـشد تا زمانى که بدین حال از دنیا رفت.

 بـنـابـرایـن، هـمـه بـیـمـارى حـضـرت زهـرا(سلام الله علیها) پـس از رحـلت رسـول خـدا(صلی الله علیه و آله) بـه وجـود آمـد به ویژه ضربه هایى که در جریان دفاع از ولایت بر آن حضرت وارد شـد، مـنـجـر بـه شـهادت آن حضرت گردید. حضرت فاطمه (سلام الله علیها)  فداى ولایت شد و در راه حـمـایـت از امـام زمـان خـود و جانبدارى از دین خدا، جان خود را نثار کرد. پهلوى شکسته، صورت سیلى خورده و بازوان ورم کرده، او را در هم شکست و حضرتش را انیس بستر و همنشین خانه کرد تا آنکه مدت { ۴۵ روز ، یا } هفتاد و پنج ، یا نود و پنج روزپس از شهادت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به شهادت رسید.

 حال به چند مورد از چگونگی اعلام بیزارى آن حضرت برای دفاع از ولایت می پردازیم.

یـکـى از راهـهـاى مـبـارزه حضرت زهرا(سلام الله علیها) در راستاى دفاع از ولایت، اعلام بیزارى از غاصبان خـلافـت و نـارضـایتى از مردمى که به یارى او نیامدند بود. آن حضرت بارها این نکته را به مـنـاسـبـتـ هـاى مـختلف بیان مى کردند و یا در عمل این بیزارى و نارضایتى را نشان مى دادند.

ام سـلمـه مـى گـویـد: پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، به دیدار حضرت زهرا(سلام الله علیها) رفتم و حال او را جویا شدم . آن حضرت در پاسخ فرمود: اَصـْبـَحـْتُ بین کَمَدٍ و کَربٍ: فَقْدَ النَبِىّ(صلی الله علیه و آله) و ظُلْمَ الوَصِىّ هُتِکَ وَاللّهِ حِجابُهُ مَن اَصْبَحَت امـامـَتـُهُ مـُقـْبـِضـَةً عـَلى غـَیـرِ مـا شـَرَعَ اللّهُ فـِى التـَنـْزِیـْلِ، وَ سـَنَّهـا النـَبـِىّ(صلی الله علیه و آله) فـِى التَاوِیل …

مـن در مـیـان غـم شدید و اندوه جانفرسا بسر مى برم؛ غم فقدان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و جانفرسایى ظلم به وصىّ! به خدا سوگند! حریم ولایت را شکستند. مقام امامت و رهبرى اش را برخلاف کتاب خدا و دستور پیامبر(صلی الله علیه و آله) ربودند.

حـضـرت زهـرا(سلام الله علیها) نـارضـایـتـى خود را از غاصبان حکومت و مردم در عیادت زنان مدینه از آن حـضـرت ابـراز داشـت. زمـانـى کـه مـردم مـدیـنـه بـا خـبـر شـدنـد کـه غـم هـا و رنـج هـا گـُل جـوانى زهرا(سلام الله علیها) را رو به خزانى برده است و همین روزها به سوى ابدیت هجرت مى کند، دسته دسته به عیادت آن حضرت شتافتند. زنى پرسید: حال دخت پیامبر چگونه است ؟

 حـضـرت زهـرا(سلام الله علیها) نـشست و بر بالش تکیه داد. نگاهى به اطراف انداخت و پس از حمد و ثناى الهى و صلوات بر پیامبر گرامى (صلی الله علیه و آله) در پاسخ او فرمود:

 بـه خـدا سـوگـند! از دنیایى که شما در آن هستید، سخت بیزارم ! از کج اندیشى و کج رفتارى مـردان شما دلم خون است! من این مردان نامرد را که خوى مردى و خصلت انسانى ندارند، آزمودم و بدین ناکسان که راست نمى اندیشند، هرگز نمى اندیشم .

 ایـنـان! ایـن مـهـاجـران و انـصـار! ایـن پـیـمان شکنان، که حق را از جاى برآوردند، بسیار زیان کردند. زیرا هرگز نشنیده ام کسى به ناحق کار کند و از کار خویش سود برد… شما کار را به جایى رسانیده اید که دیگر کسى را امید پیروزى نیست . بر جاى بمانید و به شگفتى و حیرت فـرو رویـد. زندگى کنید و از زندگانى عبرت ها بگیرید… آیا این تعجب آور نیست که نااهلان بـر جـاى کـسى بنشینند که او شایسته و سزاوار این جایگاه بود و همچون کوهى استوار، پایه هاى مستحکم نبوت و امامت محسوب مى شد؟

 حضرت زهرا(سلام الله علیها)  با صداى بلند فرمود: خدایا شاهد باش! خدایا تو را گواه مـى گـیـرم کـه ابـوبکر {لعنت الله علیه } بر من ستم کرده است! دل مرا شکسته است! حق مرا غصب کرده است! مرا به خشم آورده است!

 یـکـى دیگر از راه هاى ابراز نارضایتى از غاصبان، وصیت حضرت زهرا(سلام الله علیها)  مبنى بر خاک سپارى شبانه است. امیرمؤمنان (علیه السلام) در پاسخ اصبغ بن نباته، فلسفه خاک سپارى شبانه آن حضرت را چنین بیان فرمود: اِنَّها کانَتْ ساخِطَةً عَلى قَوْمٍ کَرِهَتْ حُضُورَهُمْ جِنازَتَها.

 فاطمه (سلام الله علیها) بر گروهى خشمناک بود که از حضور آنان در تشییع جنازه اش ناخشنود بود.

از فـرازهـاى مـهـمّ ابـراز نـارضـایـتـى ، زمانى بود که مردم مدینه گروه گروه به عیادت حـضـرت زهـرا(سلام الله علیها)  مـى شـتـافـتند و مدعیان خلافت نیز براى آنکه در معرض اتهام افکار عمومى قرار نگیرند، درخواست ملاقات و عیادت کردند. به هنگام نظرخواهى، ابوعبیده گفت: باید به عـیادت زهرا برویم و آنگاه پس از عیادت، در جامعه، پایان اختلاف و سوء تفاهم بوجود آمده را انتشار دهیم!

 نظر ابو عبیده پذیرفته شد. اولی لعنت الله علیه او را به نزد امام على (علیه السلام) فرستاد. آن حضرت فرمود: مـن از هـمـسـر بـیـمـارم بـایـسـتـى اجـازه عـیـادت بـگـیـرم. البـتـه ایـن کـار، فـقـط بـه دلیـل روى آوردن آنـان بـه خـانـه مـن انـجـام مـى پـذیـرد و ارتـبـاطـى به جـلب رضـایـت خـدا و رسول خدا و دختر پیامبر(صلی الله علیه و آله) ندارد.

 امام على (علیه السلام) به خانه رفت. به فاطمه (سلام الله علیها)  سلام کرد. فاطمه زهرا(سلام الله علیها)  چشمان مقدسش را به روى شـوهـرش گـشـود و پـاسـخ سـلام او را داد. امـام (علیه السلام) جـویـاى حال او شد. حضرت پاسخ داد: الحمدُ لِلّهِ عَلى کُلِّ حالٍ.

 امـام (علیه السلام) درخـواسـت عـیـادت را مطرح کرد. حضرت پس از مکث کوتاهى فرمود: البَیْتُ بِیْتُکَ، وَالحُرَّةُ زَوْجَتُک ، اِفعَل ما تَشاءُ.

 على جان ! خانه، خانه توست و من همسر تو هستم. هر چه مى خواهى انجام ده.

 اولی لعنت الله علیه و دومی لعنت الله علیه بـه هـمراه چند نفر دیگر به عیادت آمدند و بر حضرت زهرا(سلام الله علیها)  سلام کردند ولى حـضـرت پـاسـخ هـیـچ یک را نـداد. اولی لعنت الله علیه سیاست (رقّت قلب) را پیشه کرد و هاى هاى گریه کرد و زبان به عجز و التماس گشود. اما حضرت زهرا(سلام الله علیها)، که صورتش را از عیادت کـنندگان برگرفته بود، به امام على (علیه السلام) گفت: یا اباالحسن! از ابوبکر {لعنت الله علیه } بپرس آیا آن شب را بـیـاد دارد؟! آن نـیـمـه شـب را کـه پدرم به سراغش فرستاد. او را، دومی لعنت الله علیه را و چند تن دیگر از مهاجر و انصار را بطور ناگهانى به حضور طلبید؟

 اولی ملعون گفت: آرى! آرى! اى دختر رسول خدا! خوب به خاطر دارم! حضرت زهرا(سلام الله علیها) فرمود: آیـا بـیـاد دارنـد کـه پـدرم جـمع آنان را به شهادت طلبید و فرمود: گواه باشید که فاطمه، پـاره تـن مـن اسـت. هر کس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است. و آنکه مرا به خشم آورد، خدا را خشمناک کرده است؟

 و دومی لعنت الله علیه و هـمـراهـان یـک صـدا گـفـتـنـد: خـدایـا شـاهـد بـاش کـه ایـن سـخـن را از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) شنیده ایم.

در ایـن هـنـگام، حضرت زهرا(سلام الله علیها)  با صداى بلند فرمود: خدایا شاهد باش! خدایا تو را گواه مـى گـیـرم کـه ابـوبکر { لعنت الله علیه } بر من ستم کرده است! دل مرا شکسته است! حق مرا غصب کرده است! مرا به خشم آورده است!

  که هرگز انتظار شنیدن این سخنان را نداشت، فریادش به گریه بلند شد. ولى دومی لعنت الله علیه غضبناک شد و به اولی ملعون تشر زد و گفت: برخیز اى فرومایه! که خشم و رضاى زنى تو را به گریه و خنده مى اندازد!

 آنـان، نـاامـیـد و شـکـسـت خـورده برخاستند و حضرت زهرا(سلام الله علیها) این چنین صریح و آشکار از آنان ابـراز نارضایتى کرد و نقشه آنان را خنثى نمود. همچنین راز اجازه دادن به آنان تـوسـط امـیـر مؤمنان (علیه السلام)، از نتیجه آن آشکار شد. زیرا با این ملاقات، بر همه روشن شد که حـضـرت زهـرا(سلام الله علیها) تـا آخـر عمر از دومی لعنت الله علیه ناراضى بوده است و راه را براى انتشار هـرگـونـه شـایعه اى حتى پس از شهادت خود مبنى بر کسب رضایت و رفع سوء تفاهم بوجود آمده بست.

 حـضـرت زهرا(سلام الله علیها) ، بدون تردید، نخستین شهید راه خدا پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است. او براى دفاع از امامت و ولایت ضربت خورد. در زیارت آن حضرت مى خوانیم :

 وَ صـَلِّ عـَلَى … المـَغـْضـُوبـَةِ حـَقـّهـا، المـَمـْنـُوعَةِ اِرْثُها، المَکْسُورَةِ ضِلْعُها، المَظْلُومِ بَعْلُها، المَقْتُولِ وَلَدُها.

و درود فـرسـت بـر آن بـانویى که حقش غصب شد. از ارث ممنوع شد. پهلویش شکست. شوهر او مظلوم بود و فرزندش در راه خدا کشته شد.

منبع : سایت تحلیلی خبری نور نیوز ( با اندکی ویراستاری )
:: مرتبط با: مهدویت ,
:: برچسب‌ها: آموزش دفاع از امام زمان توسط حضرت زهرا علیها السلام , غدیر , ولایت علی , غدیر خم , علی ,
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 خرداد 1397 | نظرات ()             داغ کن - کلوب دات کام
 
   
ولایت حضرت علی(ع) را یكصدوبیست هزار نفر در غدیر مشاهده كردند و همه آن را پذیرفتند، اما در اولین فرصت، به دلیل بی ایمانی، تمرد كردند و حق را زیر پا گذاشتند. أین مثل مالك؟ ‌أین عمار؟ أین ذوالشهادتین؟ كجاست مثل مالك؟ كجاست عمار؟ كجاست ذوالشهادتین؟ دیرگاهی پیش بود كه صدای گلایه علی (ع) در حد فاصل كوفه و شام برخاست.آن هنگام كه مالك اشتر و عمار و ذوالشهادتین، یعنی یاران صدیق علی (ع) به شهادت رسیده بودند و علی تنها مانده بود. سئوالی كه جوابی در پی نداشت. روزها برآمدند و شبها فرو رفتند. روزگار دیگری آمد. روزی به بلندای روزگار،‌عاشورا!